Sık Sorulan Sorular

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Üniversitemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin “Türk Dili” ile “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” derslerinden muaf olma talepleri ile ilgili alınan 18.12.2012 tarih ve 2012/309-2-B sayılı Üniversite Senato Kararına istinaden, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 01.11.2012 tarih ve 707247543 sayılı yazısı ile bildirilen, Üniversitemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin “Türk Dili” ile “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” derslerinden muaf olma taleplerinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

 Süreli veya süresiz Geçici Mezuniyet Belgesi diplomasını teslim alırken mezundan geri istenmez.

MADDE 31 – (1) Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçeyle kayıtlı olduğu birime başvurması gerekir. 18 yaşından gün almamış öğrencilerin kayıt sildirme başvuru dilekçesinde velisinin imzası bulunmak zorundadır. Başvuru, birim yönetim kurulunca incelenerek öğrenci hakkında kayıt silme kararı alınır. (2) Üniversiteden ayrılanlara yazılı istekleri halinde, öğrenim durumunu gösterir bir belge verilir. Üniversiteye girişte alınan belgelerden, isteği halinde sadece diploması ilgili birim yöneticisinin onayladığı bir sureti alınarak iade edilir. 

http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v21.pdf

MADDE 29 – (1) Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden; ilgili lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, başvurmaları halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Önlisans diploması almayla ilgili olarak; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v21.pdf

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait YANO ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan GANO ile izlenir. Yıl düzeninde eğitim-öğretim yapan birimlerde, YANO/GANO hesaplarında yarıyıl yerine yıl esas alınır. (2) Bu ortalamalar; ilgili derslerden, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre alınmış harfli başarı notlarının, her birinin karşılığı olan başarı katsayılarının, o dersin kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle ve bu Yönetmeliğin 24 üncü ve 26 ncı maddeleri göz önünde tutularak elde edilir. Bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Virgülden sonraki üçüncü hane, beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır. (3) Bir yarıyıla/yıla ait YANO hesabı için, sadece o yarıyıla/yıla ait dersler; GANO hesabı içinse, öğrencinin almış olduğu tüm dersler göz önünde tutulur. Tekrarlanan derslerde alınan en son başarı 11/15 katsayısı kullanılır. Kayıtlı bulunulan yarıyıl/yıl sonu itibariyle YANO veya GANO belirlenirken öğretim programında belirtilen alınmamış dersler ortalama hesaplarına katılmaz. 

http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v21.pdf

M.Ü.MADDE 22 – (1) Sınavlarda öğrenciler, 100’lük puan sistemine göre sayısal olarak ölçülür. Sınavı yapan öğretim elemanı sınav tarihini takip eden sekiz gün içerisinde sınav sonuçlarını sayısal olarak ilan eder, sınav kâğıtlarını ve tutanağını ilgili birime teslim eder. (2) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili birime dilekçe vererek itiraz edebilir. (3) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine bildirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir. Not değişikliği, ancak birim yönetim kurulunun onayı ve birim yöneticisi veya yetkilendireceği yardımcıları gözetiminde ilgili öğrenci işleri bürosunca yapılabilir. Bu şekilde yapılacak düzeltmeler diğer öğrencilerin kesinleştirilmiş harfli başarı notlarını etkilemez. 

http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v21.pdf

Seçimlik derslere kaydolan öğrenci sayısının on beş kişiden az olması halinde birim yönetim kurulu bu dersin açılmamasına karar verebilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen hafta içinde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçimlik derslere kaydı, öğrenci danışmanının önerisi ile birim yönetim kurulu tarafından yapılır.

Öğrencinin kayıt yaptıracağı ders; bir veya daha çok önkoşul dersinin başarı ve/veya alınma durumlarına bağlı ise bu ders önkoşullu bir derstir. 

M.Ü. MADDE 5 – (1) Öğrenciler her yarıyıl/yıl akademik takvimde belirtilen süre içinde bu Yönetmeliğe uygun olarak ders kaydı yaptırır. Ders kaydının tamamlanabilmesi için mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması ve danışman onayı gerekir. (2) Ders kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler ders alamazlar, sınavlara giremezler. (3) Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yer alan ve birim yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmadan akademik takvimde belirtilen süre içinde derse kaydını yaptırmayan öğrencinin o yarıyılı/yılı öğrenim süresinden sayılır. (4) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen azami süreler içerisinde mezun olamayanların 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre hesaplanmış ilgili döneme ait öğrenim harcını ödemek koşulu ile devam edecekleri ve/veya sınavlarına girecekleri derslerin kayıtlarını yarıyıl/yıl başında, akademik takvimde belirtilen ders kaydı süresi içinde yaptırmaları gerekir. Öğrenci, dersin programdan kalkmış olması durumunda, birim kurulunca onaylanmış yürürlükte olan programdaki eşdeğer derse kaydını yaptırır ve öğrencinin bu dersten başarılı olması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, mezun oluncaya kadar öğrenim harçlarını bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde ödemek zorundadır. 

http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v21.pdf

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Kontenjanlarda belirtilen programların "Dahil Olduğu Alan" bilgilerine göre öğrencilerin yönergede belirtilen GANO'lara sahip olması gerekmektedir.

 

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler Temel Alanlarının kendi aralarında 3,25
  • Fen ve Mühendislik Bilimleri Temel Alanlarının kendi aralarında 3,25
  • Sağlık Bilimleri Temel Alanlarının kendi aralarında 3,25

Farklı alanlara başvuru yapmak isteyen öğrencilerin GANO bilgisinin 3,50 olması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için yönergeyi inceleyeniz.

Müfredat Komisyonunu Başkanlığınının,17 Aralık 2012 tarihli ve 2012/11 sayılı toplantısında almış olduğu karar görüşülmüş.

B)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 01.11.2012 tarih ve 707247543 sayılı yazısı ile bildiren, Üniversitemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin ”Türk Dili” ile Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi” derslerinden muaf olma taleplerinin uygun olduğuna karar verilmiş.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile üniversiteye gelen öğrenciler için başvuru yapılmaksızın kart basımı yapılır. Akademik takvime göre (http://takvim.marmara.edu.tr/) eğitim-öğretim başlangıç tarihinden itibaren 10 gün içinde kart basımı tamamlanır. Bu süreçte, 444 0 800 numaralı Denizbank telefon bankacılığı hattından kart basımının hangi aşamada olduğu veya ne zaman teslim alınabileceği ile ilgili bilgi alınabilir. 

Geçerlilik süresi ne kadar?

Öğrenci kimlik kartlarının geçerlilik süresi öğrencinin mezuniyeti / ilişiğinin kesilmesi ile, akademik/idari/süreli idari personel kimlik kartlarının geçerlilik süresi kişinin kurumdan ayrılması ile sona erer. Geçerlilik süresi dolan kartlar Üniversite hizmetlerinde kullanılamaz ancak kartların Denizbank banka kartı özelliği devam eder.

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli konuda bilgisini arttırmak isteyenler, birim yönetim kurulu kararı ile Üniversitede açık bulunan derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. 

 Özel öğrenciler;

 

  • Ücret karşılığı ders almak isteyen öğrenciler, dilekçe ile birlikte ders almak istediği ilgili  Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna  başvurur ve ders alması Birim Yönetim Kurulunca uygun görülen öğrenciler her yarıyıl için Üniversite Yönetim Kurulunca kredi başına belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdürler.
  • Mazeret/sağlık nedeniyle özel durumlu öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenciler, ilgili üniversitenin olumlu kararı ile birlikte  Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna dilekçeleri ile birlikte başvurulur.
  • Ders ve sınavlarla ilgili bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.
  • Öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak müteakip yılda üniversitenin bir programına yatay geçiş ile kabul edildikleri takdirde, başardıkları dersler, birim yönetim kurulu kararı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir.
  • Üniversite programlarına kayıtlı öğrenciler diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabilirler.
  • Üniversite programlarına kayıtlı öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsünde aldığı dersler en fazla 9 kredi olmak üzere birim yönetim kurulu kararı ile tamamlaması gereken ders yüküne sayılabilir.

Geçici Mezuniyet belgeni kullanabilirsin, diplomanın yerine geçer, altı ay içerisinde alabilirsiniz.

Tüm dilekçelerini (Mazeret dilekçesi hariç) Bölüm sekreterliğine vermelisin. Mazeret dilekçesi Dekanlık evrak kayda vermelisiniz

Danışmanınıza gidiniz. Çözüm üretilemiyorsa öğrenci işleri bürosuna başvurunuz.

Mevzuata uygun haklı taleplerinizi öncelikle danışman hocanıza iletmeniz gerekir. Talebinizin hangi mevzuatta yer aldığını öğrenip danışmanınıza iletirseniz çözüm hızlı ve kolay olacaktır. Yine de çözüm üretilemiyorsa öğrenci işleri bürosuna başvurunuz.

Bölüm sekreterinden öğrenebilirsiniz.

M.Ü. MADDE 6 – (1) Öğrencilerin, her öğretim yılında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili mevzuatta belirlenen öğrenim harcını ödemeleri gerekir. Öğrenim harcını ödemeyen öğrenciler ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrenciler hakkında ilgili mevzuatta belirlenen hükümler uygulanır. Öğrencinin öğrenim harcını ödemediği yarıyıllar/yıllar, öğrenim süresine sayılır. (2) Öğrencilerin öğrenim süresi içinde mezun olamamaları ve yandal/çift anadal öğrenimlerini tamamlayamamaları halinde ödeyecekleri öğrenim harçlarının hesaplanması 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre yapılır. (3) Hazırlık sınıfı hariç bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibari ile yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim harçları 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre yapılır.

M.Ü. MADDE 33 – (1) Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunmazlarsa, kaydoldukları birimin tüm eğitim-öğretiminden sorumlu olurlar. (2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili programın intibak komisyonu öğrencinin önceden okuduğu dersleri değerlendirerek hangilerinden muaf tutulacağını birim yönetim kuruluna önerir. Bu durumda, muaf tutulan derslerin toplam kredisi ve programın yarıyıl/yıl başına düşen ortalama kredisi dikkate alınarak bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen süreden düşülecek yarıyıl/yıl sayısı belirlenir. İntibak komisyonunun önerisi birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Üniversiteye ilk kayıttan itibaren on iş günü içinde yapılmayan muafiyet talepleri kabul edilmez. 

http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v21.pdf

M.Ü. MADDE 34 – (1) Üniversitenin programları arasında veya Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumları arasında Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. Lisans programlarının ilk iki ve son iki yarıyılına; önlisans programlarının ise birinci ve dördüncü yarıyılına geçiş başvurusu alınmaz. Yabancı dilde eğitim yapan programlara geçmek isteyenlerin yabancı dil yeterliklerini belgelemeleri gerekir. (2) Geçiş müracaatı kabul edilen öğrencinin intibak durumu geçiş yapacağı birimin intibak komisyonunca değerlendirilir ve birim yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ek Madde 1 kapsamında ÖSYM den almış olduğu puana göre de yatay geçiş öğrenci yapabilir. 

http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v21.pdf

M.Ü.MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde ilgili öğrencinin veya kanuni temsilcisinin yazılı talebi üzerine birim yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin kaydının dondurulmasına karar verilebilir: a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması, b) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması, c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi, ç) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması, d) Öğrencinin tutukluluk hali, e) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması, f) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması. (2) Öğrencinin başvurduğu yarıyıldan itibaren; birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan hallerde bir veya iki yarıyıl, (ç) bendinde belirtilen hallerde askerlik süresi boyunca, (d) bendinde belirtilen hallerde tutukluluk halinin devamı süresince, (e) bendinde belirtilen hallerde ise mahkûmiyeti süresince kaydı dondurulur. (3) Yukarıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin kabul edilebilmesi, bu nedenin ortaya çıkışından itibaren en geç iki ay içinde ilgili öğrencinin kayıtlı olduğu birime bildirilmesi şartına bağlıdır. Aynı yöntemle kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir. (4) Mazereti kayıt dondurma süresinin bitiminden önce sona eren öğrenciler, dilekçeyle başvurarak bir sonraki başlamamış yarıyıldan/yıldan itibaren eğitimlerine birim yönetim kurulu kararıyla devam edebilirler. (5) Kayıt dondurma süreleri öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz.

http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v21.pdf

M.Ü. MADDE 27 – (1) –  Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden, devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş öğrencilere; bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir. (2) Bu öğrenciler sınava girecekleri yarıyılın öğrenim harcını öderler. (3) Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci, akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır.

 

http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v21.pdf

MADDE 26 – (1) Bir dersten başarısız olan öğrenciler bu dersi, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 10 uncu ve 11 inci fıkrasında belirtildiği şekilde tekrar almak zorundadırlar. (2) Öğrenciler, GANO’larını yükseltmek için DD, DC notu aldıkları derslerini danışmanın onayı ile tekrarlayabilir. S notu,  CC ve üzeri notlarla başarılmış dersler tekrar edilmez. (3) Tekrar edilen derslerde, alınan en son harfli başarı notu geçerlidir ve YANO/GANO hesabında bu son not kullanılır. Daha detaylı bilgi için;

http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v21.pdf

M.Ü. MADDE 21 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak ve mazeretlerini gösteren belge ile bildirir. Mazeretleri, Senatonun belirlediği esaslar dahilinde birim yönetim kurulunca kabul edilenler, sınav hakkını akademik takvimde belirtilen mazeret sınavı döneminde kullanırlar. (2) Ara sınavların mazereti yapılır. Bütünleme sınavı uygulaması olmayan birimlerde yarıyıl/yılsonu sınavının mazereti yapılır. Bütünleme sınavı uygulaması olan birimlerde yarıyıl/yılsonu sınavının mazereti bütünleme sınavında uygulanır, bütünleme sınavının mazereti yapılmaz. Bu fıkrada belirtilenler dışında kalan sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. Mazeret sınavının telafisi yapılmaz. (3) Mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. 8/15 (4) Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Çift anadal, yandal programlarından yararlanan öğrenciler de bu kapsam içerisinde dahil edilir ve bu öğrencilere ikiden fazla derslerinin çakışması halinde mazeret sınavına girme hakkı verilir. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde bir dilekçeyle başvurmaları zorunludur. Daha detaylı bilgi için; 

http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v21.pdf

M.Ü. MADDE 19 – (1) Bir dersten veya uygulamadan yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girebilmek için; öğrencinin teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekir. Yabancı dil ve Türkçe hazırlık programlarında en az %85 devam şartı aranır. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenip devamsızlıktan kalan öğrenciler derslerin son haftasının başında ilan edilir. (2) Ders ve uygulamaların başarısızlık nedeniyle tekrarı halinde, devam şartının aranıp aranmayacağı ilgili birim için birim kurulunca belirlenir. (3) Ulusal ve Uluslararası seviyede, yurt içi ve yurt dışı, spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrencilerin organizasyonunun devamı esnasında geçirdikleri süreler ilgili mevzuat hükümlerine göre devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu hüküm Üniversite Rektörlüğünün düzenlediği spor müsabakaları için de geçerlidir. Daha detaylı bilgi için;

 

http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v21.pdf

M.Ü. Önlisan-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmenliği MADDE 18 (5) a)Yarıyıllık düzende eğitim yapılan birimlerde üçüncü yarıyıldan itibaren, yarıyıl başı genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 1,80’in ve son iki yarıyılındaki her iki yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, b)Yıllık düzende eğitim yapılan birimlerde yılbaşı genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 1,80’in altında olan öğrenciler, c)Entegre eğitim yapılan birimlerde yılbaşı genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2,00’nin altında olan öğrenciler sınamalı öğrenci kabul edilirler. (6) Sınamalı öğrenci ilgili yarıyıl/yıl derslerini almayıp, önceki yarıyıl/yıllardan önkoşul derslerini göz önünde bulundurarak ders alırlar. Bu durumdaki öğrenciler ayrıca, GANO yükseltme amacıyla önceki yarıyıl/yıllarda DD ve DC notu aldıkları dersleri de tekrar alabilirler. (7) Sınamalı statüde geçirilen yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır. Daha detaylı bilgi için;

http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v21.pdf

M.Ü. Önlisan-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmenliği MADDE 18-(9) GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen koşullara uymak kaydıyla üst yarıyıllardan/yıllardan ders alabilir. Daha detaylı bilgi için;

http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v21.pdf

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bölümlerine Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları (MTOK) kontenjanından kaydolma olanağı, imkânın sağlanmaktadır. MTOK kapsamında kayıtlanan öğrenciler “Muafiyet Sınavı” olarak isimlendirilen, 45 soruluk Matematik, 35 soruluk Fizik ve 20 soruluk Kimya olmak üzere toplam 100 sorudan oluşan ve içerik olarak bu derslerin lise müfredatına uygun olan sınava girerler. Muafiyet sınavından 50 puan alanlar başarılı olarak kabul edilir ve direk olarak 1. Sınıftan eğitime başlarlar. Bu sınavdan başarılı olamayan öğrenciler ise, “Bilimsel İntibak Programı’na” tabi tutulurlar ve bir yıl süreli hazırlık eğitimine devam ederler. Bu sınavın mazeret sınavı yoktur. Öğrenciler Matematik, Fizik ve Kimya derslerinden eğitime tabi tutulurlar ve öğrenciler başarıları yıl esasına göre değerlendirilir. Bilimsel İntibak Programının sonunda başarılı olan öğrenciler 1. Sınıfa devam eder, başarısız olan öğrenciler bir yıl daha Bilimsel İntibak Programına tabi tutulurlar.

Teknoloji Fakültesi, isminde “Mühendislik” ibaresi olmasa da öğrencileri, isminde “Mühendislik” ibaresi olan fakülte öğrencileriyle eşit hak ve yetkilere sahip mühendisler olarak mezun olmaktadırlar. Teknoloji Fakültesini diğer mühendislik fakültelerinden ayıran en önemli özelliği, öğrencilerine uygulama ağırlıklı eğitim vermesi, sadece masa başı değil iş başında da görev yapabilecek uygulama yönü kuvvetli mühendisler yetiştirmesidir.

Buna yönelik olarak öğrenciler, dördüncü sınıfın birinci yarıyılı (7. yarıyıl) süresince “İşyeri Eğitimi” adı altında “Uzun Dönem Staj” olarak da nitelendirilen uygulama kapsamında 14 haftalarını endüstriyel kurum ve kuruluşlarda geçirmektedirler. Bu uygulama sayesinde, fakülte de almış oldukları teorik bilgilerini işyerinde uygulama, işyerini tanıma, sektörde yaşanan teknolojik gelişimleri takip etme, işyerindeki hiyerarşik ilişkileri, sorumlulukları, organizasyon yapısını öğrenme, iş disiplinine, iş güvenliğine uygun çalışma, doğru davranma ve iyi iletişim kurabilme alışkanlıklarını kazanma, tasarım, üretim, kalite süreçlerini izleyerek ve bizzat uygulama yaparak, öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve becerileri pekiştirme gibi konularda kendisini geliştirme imkânı bulmaktadırlar. Aynı zamanda bu uygulama işyeri yönetimi ile öğrencilerin tanışmasını sağlayarak istihdam imkânı oluşturmaktadır. Mezunlarımızın %40’ı İşyeri Eğitimi yaptıkları firmalarda iş hayatlarına devam etmektedir.  

HIZLI ERİŞİM